Авторски Права


Информираме Ви, че цялото съдържание на този сайт, включително текст, изображения и мултимедийно съдържание попада под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Посетителят има право да ползва информацията от този сайт единствено за собствени цели. Използването на материали от този сайт за други цели може да бъде осъществявано от Посетителя само с изричното писмено съгласие от страна на Собственика или законен негов представител. Цитати на съдържанието могат да бъдат правени единствено в рамките на naRiba.com (http://www.nariba.com)