Минимално допустимите размери за улов на риби и др. водни.

Всичко за сладководния риболов.

Модератор: bobopeli

Заключено
Аватар
barutchiata ©
Администратор
Администратор
Мнения: 5592
Регистриран на: Нед Апр 24, 2005 9:35 pm
Местоположение: България & Österreich

Re: Минимално допустимите размери за улов на риби и др. водн

Мнение от barutchiata © »

към чл. 32, ал. 1
(Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2006 г.,
изм., бр. 59 от 2012 г.)


Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване


по
ред
Видове риби и други водни организми Рибностопански обекти и зони
Срок/период на забраната

А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби

1.
Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга
от 1 октомври
до 31 януари

2.
Липан
от 1 януари
до 31 март

3.
Щука
от 15 февруари
до 30 април

4.
Распер
от 1 март
до 30 април

Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби

5.
Пролетно-лятно размножаващи се риби
съгласно надморската височина и сроковете, определени в точка Г

6.
Бяла риба
от 15 март
до 15 май

7.
Есетрови риби във водите на река Дунав и Черно море в съответствие с международните договори за риболова в реката
60 дни

8.
Карагьоз (дунавска скумрия) във водите на река Дунав в съответствие с международните договори за риболова в реката
30 дни

9.
Калкан във водите на Черно море – с всякакъв вид риболовни уреди
60 дни, считано от 15 април

10.
Попчета във водите на Черно море – само с мрежени риболовни уреди
от 15 април
до 15 май

11.
Попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия
целогодишно, с изключение на уловите от даляните, разположени в тези зони

В. Други водни организми

12.
Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus)
от 1 април
до 31 май

13.
Езерен рак (Astacus leptodactilus)
от 15 октомври
до 15 май

14.
Пагур (Eriphia verrucosa)
от 1 април
до 31 май

15.
Обикновен (зелен) крив рак (Carcinus maenas)
от 1 април
до 31 май

Г. Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина

16.
В рибностопански обекти, намиращи се над 1500 м надморска височина
от 1 октомври
до 31 януари

17.
В рибностопански обекти, намиращи се от 500 до
1500 м надморска височина
от 1 май
до 15 юни

18.
Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина
от 15 април
до 31 майПриложение № 2
към чл. 38, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2006 г.,
бр. 59 от 2012 г.)


Списък на минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми

№ по ред
Общоприети и местни наименования и научно наименование (на латински)
Размери(в см)/тегло (в г)

А. Сладководни риби

Сем. Есетрови (Acipenseridae)
1.Чига (Acipenser ruthenus) 50 см

Сем. Пъстървови (Salmonidae)
2.Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta fario) 23 см
3.Mакедонска пъстърва (Salmo macedonicus) 23 см
4.Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdneri irideus) 22 см
5.Сивен (Salvelinus fontinalis) 20 см

Сем. Корегонусови (Сoregonidae)
6.Чудски сиг (Coregonus lavaretus) 22 см
7.Пелед (Coregonus peled) 20 см

Сем. Липанови (Thymallidae)
8.Липан (Thymallus thymallus) 25 см

Сем. Щукови (Еsocidae)
9.Щука (Esox lucius) 35 см

Сем. Шаранови (Cyprinidae)
10.Речен кефал (Squalius cephalus) 22 см
11.Eгейски речен кефал (Squalius orpheus) 22 см
12.Мъздруга (Leuciscus idus) 22 см
13.Распер (Аspius aspius) 25 см
14.Лин (Tinca tinca) 20 см
15.Брияна (облез, уклей) (Chalcalburnus chalcoides) 20 см
16.Уклей (Alburnus alburnus) 15 см
17.Платика (Abramis brama) 20 см
18.Немски косат (Abramis sapa) 20 см
19.Чил косат (Abramis ballerus) 25 см
20.Морунаш (Vimba vimba) 25 см
21.Маришки морунаш (карабалък) (Vimba melanops) 20 см
22.Сабица (Pelecus cultratus) 20 см
23.Скобар (Chondrostoma nasus) 20 см
24.Вардарски скобар (Chondrostoma vardarense) 20 см
25.Бяла мряна (Barbus barbus) 25 см
26.Черна (балканска) мряна (Barbus petenyi) 17 см
27.Маришка мряна (Barbus cyclolepis) 17 см
28.Крайморска мряна (Barbus bergi) 17 см
29.Шаран (Cyprinus carpio) 30 см
30.Златиста каракуда (Carassius carassius) 15 см
31.Сребриста каракуда (Carassius gibelio) 15 см
32.Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) 40 см
33.Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis) 40 см
34.Бял амур (Ctenopharyngodon idella) 40 см
35.Черен амур (Mylopharyngodon piceus) 40 см

Сем. Буфалови (Catostomidae)
36.Буфало (Ictiobus spp.) 30 см

Сем. Сомови (Siluridae)
37.Сом (Silurus glanis) 65 см

Сем. Американски сомове (Ictaluridae)
38.Канален (американски) сом (Ictalurus punctatus) 25 см

Сем. Трескови (Gadidae)
39.Михалца (Lota lota) 25 см

Сем. Костурови (Percidae)
40.Бяла риба (сулка) (Sander lucioperca/ Stizostedion lucioperca) 45 см
41.Речен костур (Perca fluviatilis) 12 см
42.Голяма вретенарка (Zingel zingel) 25 см

Б. Проходни риби

Сем. Есетрови (Acipenseridae)
43.Моруна (Huso huso) 180 см
44.Пъструга (Acipenser stellatus) 120 см
45.Руска есетра (Acipenser guеldenstaedti) 120 см

Сем. Речни змиорки (Anguillidae)

46.Европейска речна змиорка (Anguilla anguilla) 50 см

Сем. Селдови (Clupeidae)
47.Карагьоз, дунавска скумрия (Alosa immaculata) 22 см

В. Морски риби

Сем. Бодливи акули (Squalidae)
48.Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) 90 см

Сем. Селдови (Clupeidae)
49.Цаца (копърка, трицона, шпрот) (Sprattus sprattus sulinus) 7 см

Сем. Хамсиеви (Еngraulidae)
50.Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus) 8 см

Сем. Зарганови (Belonidae)
51.Зарган (Belone belone) 25 см

Сем. Трескови (Gadidae)
52.Черноморски меджид (Merlangius merlangus euxinus) 8 см

Сем. Кефалови (Mugilidae)
53.Морски кефал (Mugil cephalus) 25 см
54.Кефал пелингас (Mugil soiuy) 30 см
55.Платерина (Liza aurata) 25 см
56.Илария (Liza saliens) 22 см

Сем. Атеринови (Atherinidae)
57.Атерина (Atherina spp.) 10 см

Сем. Морски костури (Serranidae)
58.Лаврак (Dicentrachus labrax/Morone labrax) 28 см

Сем. Сафридови (Carangidae)
59.Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) 12 см

Сем. Смаридови (Centracanthidae)
60.Смарид (Spicara spp.) 12 см

Сем. Барбунови (Mullidae)
61.Барбуня (Mullus barbatus ponticus) 8 см
62.Черноморска скумрия (Scomber scombrus) 22 см
63.Паламуд (Sarda sarda) 28 см

Сем. Попчета (Gobiidae)
64.Тревно попче (Zosterisessor ophiocephalus) 12 см
65.Голямоглаво попче (Neogobius cephalargoides) 12 см
66.Стронгил (Neogobius melanostomus) 12 см
67.Лихнус (Mesogobius batrachocephalus) 15 см
68.Широкоглаво попче (Neogobius euricephalus) 12 см

Сем. Калканови (Scophthalmidae)
69.Калкан (Psetta maxima) 45 см

Сем. Писиеви (Pleuronectidae)
70.Писия (Platichthys flesus luscus) 20 см

Г. Водни животни

Клас Земноводни (Amphibia)
71.Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) 30 г

Клас Ракообразни (Crustacea)
72.Обикновени скариди (Leander spp.) 5 см
73.Пясъчна скарида (Crangon sp.) 5 см
74.Езерен рак (Astacus leptodactylus) 8 см
75.Пагур (Eriphia verrucosa) 8 см
76. Обикновен (зелен) крив рак (Carcinus maenas) 4 см

Клас Миди (Bivalvia)
77.Миди речни, седефки (Unio spp.) 8 см
78.Миди речни, беззъбки (Anodonta spp.) 10 см
79.Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) 7 см
80.Бяла пясъчна мида (Mya arenaria) 2 см
Заключено

Обратно към “Сладководен Риболов”