24

септ

2018

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство по процедура чрез директно предоставяне № BG14MFOP001-3.003-0001 “Събиране, управление и използване на данни за целите на

След извършена оценка за административно съответствие и допустимост, и техническа и финансова оценка, оценителната комисия към Управляващия орган /УО/ на Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ е допуснала до финансиране проектно предложение, с рег. № BG14MFOP001-3.003-0001, „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“, подадено в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-3-003-0001, „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извърши изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН ) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ интернет адреса https://eumis2020.government.bg .

С одобрен от 17.09.2018 г. оценителен доклад, от ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г., е определен размер на безвъзмездната финансова помощ 2 269 447.28 лв. (два милиона, двеста шестдесет и девет, четиристотин четиридесет и седем лв. и двадесет и осем ст.).

След предоставяне на изисканата информация от страна на УО на ПМДР, беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG14MFOP001-3.003-0001-C01, „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Съгласно Националната комуникационна стратегия 2014-2020 всеки един проект финансиран от Европейските фондове следва да предвиди и отдели средства за информация и комуникация на проекта – в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“.

Чрез прилагането на мярката се подпомогна събирането, управлението и използването на първични биологични, технически, екологични и социално-икономически данни в рамките на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г., даващи възможност за оценка на:

– състоянието на експлоатираните морски биологични ресурси;

– нивото на риболов, оценка на изхвърлянията от риболов и въздействието, което риболовните дейности оказват върху морските биологични ресурси и морските екосистеми;

– социално-икономическите резултати на сектора на рибарството, сектора на аквакултурата и преработвателния сектор във и извън рамките на Съюза.

Изпълнението на дейностите по тази мярка ще допринесат за предоставяне на надеждни данни, които да бъдат в основата на качествена оценка на въздействието на риболовните дейности върху морските екосистеми, развитието на сектора на аквакултурата и рибопреработвателната промишленост, а това от своя страна доведе до опазване на живите водни ресурси и тяхната устойчива експлоатация, прилагайки щадящият екосистемите подход за управление на рибните ресурси.

Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 3, буква а) на Регламент (ЕС) № 508/2014.

ЕФМДР подпомага събирането, управлението и използването на данни, предвидени в член 25, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и допълнително конкретизирани в Регламент (ЕС) 2017/1004.

Допустими са следните видове дейности:

1. събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на ОПОР;
2. участие на представители на държавите членки и на регионалните органи в регионални срещи за координация, заседания на регионални организации за управление на рибарството, в които Съюзът е договаряща страна или наблюдател, или заседания на международни органи, отговарящи за предоставянето на научни становища;
3. подобряване на системите за събиране и за управление на данни и извършване на пилотни проучвания с цел подобряване на съществуващите системи за събиране и управление на данни;
4. ддейности, свързани с информация и комуникация на проекта – в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“;
5. дейности, свързани с организация и управление на проекта.


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE