27

юни

2017

Изменение на Наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 година

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури предстои изменение на Наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (Наредба № 3 от 2013 г.).
Съгласно чл. 18д, ал. 1 и 3 от ЗРА, при извършено тежко нарушение по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) 1005/2008 се прилага точкова система за нарушенията, въз основа на която титулярът на разрешителното за извършване на стопански риболов получава определен брой точки за съответния риболовен кораб, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕО) 1224/2009, като начинът на прилагане на точковата система се определя с наредба на министъра на земеделието и храните. По реда на същата наредба се регламентира се определят редът и условията за прилагане на точковата система за извършени тежки нарушения по чл. 42, параграф 1, буква „а“ от Регламент 1005/2008г както и правилата за присъждане на съответния брой точки за извършени тежки нарушения, както и редът за тяхното заличаване.
В тази връзка отправям към Вас покана за среща с представители на ИАРА на 28 юни 2017 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, намираща се в град Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1. Срещата има за цел да бъдат дискутирани измененията и да бъде обсъден и проекта на Наредба № 3 от 2013 г.


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE