09

ное

2020

Обява за конкурс за длъжността инспектор РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Бургас“ към отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ – гр. Бургас, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД – 428/09.11.2020 г.  на изпълнителния директор на ИАРА

 

 

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С:

 

 

За длъжността ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Бургас“ към отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ – гр. Бургас, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Образование – висше; Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър; Минимален ранг – V младши; Професионален опит – не се изисква. Допълнителни изисквания: Компютърна грамотност; Свидетелство за управление на МПС – категория В (без нарушения); Предпочитани специалности в областта на рибарството и аквакултурите, биология, ихтиология, екология, икономика, публична администрация, обществени и други науки; Предимства: владеене на език на страна-членка на ЕС. Кратко описание на длъжността:

Изпълнява служебните си задължения на територията на сектор „Рибарство и контрол – Бургас“ в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с териториален обхват област Бургас. Осъществява контрол на рибностопанските обекти по отношение на условията и реда за превозването, пренасянето и разселването на генетичен материал. Осъществява оперативни функции по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурите. Съставя актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за рибарството и аквакултурите. Осъществява контролни функции върху риболовните уреди, оборудването, спомагателните материали и другите технически средства за извършване на риболов. Познава, спазва и прилага националното и европейското законодателство в областта на рибарството.

Размер на основната месечна заплата:

– От 610 лв. до 2600 лв.

Начин на провеждане на конкурса:

– Тест и интервю.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;

–    Документ за самоличност /за справка/;

– Документи за придобито образование, специалност, квалификация, и правоспособност, изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;

– Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:

  8.1 В деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;

8.2 По електронен път на e-mail: office@iara.government.bg – в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закон за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg. Телефон за информация 056/876075.

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE