03

дек

2020

Обява за конкутрс за длъжността ГЛАВЕН ДИРЕКТОР – 1 щатна бройка на Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас;

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД – 485/03.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжността ГЛАВЕН ДИРЕКТОР – 1 щатна бройка на Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас;
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– Образование – висше;
– Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
– Минимален ранг – II младши;
– Професионален опит – 5 години ръководен опит.
2. Допълнителни изисквания:
– Компютърна грамотност;
– Да притежава свидетелство за управление на лек автомобил – категория В без нарушения;
– Владеене на английски език;
– Предпочитани специалности в областта на биологията, зооинженерството, селското стопанство, горското стопанство със/или специализации в областта на рибовъдството, рибарството и аквакултурите, публична администрация, икономически, обществени и други науки;
– Предимства: Добри познания в областта на стопанското управление и управление на европейски проекти.
3. Кратко описание на длъжността:
Ръководи, планира, организира, контролира и координира дейността на Главна дирекция „Рибарство и контрол“. Организира взаимодействието със структурите на Главна дирекция „Гранична полиция“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, пристанищни власти, Българска агенция по безопасност на храните, структурите на организации и сдружения, стопанисващи водни обекти, сдружения на лица, извършващи стопанска дейност при условията на Закона за рибарството и аквакултурите, както и със сдружения на любители риболовци.
Отговаря за наблюдението и контрола върху рибарството, аквакултурите, търговията с риба и други водни организми. Подсигурява спазването на правилата и утвърдените режими при стопански, любителски риболов и аквакултури, осигуряващи устойчиво развитие и възпроизводство на рибните ресурси. Подпомага дейностите по Програмата за морско дело и рибарство.
4. Размер на основната месечна заплата:
– От 750 лв. до 3850 лв. /в зависимост от професионалния стаж/.
5. Начин на провеждане на конкурса:
– Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Стратегия за постигането на високи стандарти за инспекция и контрол“;
– Интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Документи за придобита образователно-квалификационна степен, специалност, допълнителна квалификация и правоспособност, изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;
– Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
8. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
8.1 В деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
8.2 По електронен път на e-mail: office@iara.government.bg – в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
9. Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закон за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.
10. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg. Телефон за информация 056/876075.

Заявление за участие в конкурс – Приложение 3 към чл.17, ал.2
Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE