22

юли

2022

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 22.07. 2022 г. в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) бе проведена встъпителна пресконференция по проект BG14MFOP001-3.003-0003 „Пилотно проучване за любителския риболов във водите на Черно море, чрез социологическо проучване“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., приоритетна ос - Насърчаване на изпълнението на ОПОР; Процедура BG14MFOP001-3.003 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.“, с бенефициент ИАРА. Бяха представени целите на проекта, заложените дейности, срокът и очакваните резултати.

Бюджетът на проекта 37 100,00 лв. с вкл. ДДС , от които 80%  в размер на 29 680,00 лв. съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 20% 7 420,00лв.  от държавния бюджет на Р България.

Целта на проектното предложение „Пилотно проучване за любителския риболов във водите на Черно море, чрез социологическо проучване” е „Подобряването и предоставянето на научни знания за любителския риболов, както и подобряване на събирането и управлението на данни”.

Чрез изпълнението на проектното предложение ще се подпомогне събирането, управлението и използването на данни в рамките на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” 2020 – 2021 г., даващи възможност за оценка на: дела на улова от любителския риболов във водите на Черно море спрямо уловите от стопанския риболов в Черно море; ситуацията с риболовците, упражняващи любителски риболов в българската акватория на Черно море спрямо промишления риболов в Черно море; видовия състав на експлоатираните морски биологични ресурси от любителите риболовци в Черно море; нивото на любителския риболов и въздействието, което риболовните дейности оказват върху морските биологични ресурси и морските екосистеми; основните способи, чрез които упражняват дейността си.

Изпълнението на проектното предложение ще допринесе за предоставяне на данни, които да бъдат в основата на качествена оценка на въздействието на риболовните дейности върху морските екосистеми, развитието на сектора, а това от своя страна ще спомогне за опазване на живите водни ресурси и тяхната устойчива експлоатация, прилагайки щадящ подход за управление на рибните ресурси и екосистемите.

За да се изпълнят разпоредбите за осъществяване на пилотни проучвания за въздействието на любителския риболов върху рибните запаси, произтичащи от многогодишна програма на Съюза за събиране, управление и използване на данни в секторите на рибарството и аквакултурите за периода 2020—2021 година в Работния план на Република България за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ 2021 бе заложено провеждането на Социологическо проучване за любителския риболов във водите на Черно море, чрез фирма, която има опит в провеждането на социологически изследвания, за да може да се оцени дела на улова от любителския риболов във водите на Черно море и да се оцени състоянието на любителския риболов осъществяван във водите на Черно море.

В резултат на изпълнението на дейността фирмата осъществила проучването предоставя получените резултати от социологическо проучване за любителския риболов във водите на Черно море, след което данните се използват от ИАРА за попълване на искане за данни от страна на Европейската Комисия. Доклада от проведеното социологическо проучване се предоставя на Европейската Комисия при поискване, за да бъде използван при вземането на решения и в процеса по изготвяне на бъдещи политики и правила за управление на запасите в Черно море.

Дейностите по проекта стартират на 27.04.2022г. с подписването на договор за безвъзмездна помощ  МДР-ИП-01-80 от 27.04.2022 г. и трябва да приключат до 27.12.2022 г.


Източник: ИАРА

Снимки:
  
Оцени публикацията:

Рейтинг nan от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE