09

март

2015

ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА РИБОЛОВ през 2015г. в рибностопанските обекти

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните

ЗАПОВЕД

№ РД09-152 София, 09.03.2015 На основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на земеделието и храните, във връзка със съгласувателно писмо с изх. № 12-00- 109/28.01.2015 г. на МОСВ и възникнала необходимост за опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определените рибностопански обекти по чл.З, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях,

НАРЕЖДАМ:

Забранявам извършването на риболов през 2015 година в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях, както следва: 1. Във водите на Черно море: 1.1. Забранява се стопанският риболов в акваториите на пристанищата с отдалеченост до 1 миля от бреговата ивица, с изключение на риболова в зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов (даляни), определени със заповеди на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. 1.2. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид тралиращи уреди в крайбрежните зони, както следва: 1.2.1. От нос Сиврибурун до устието на нос Емине в тримилната зона; 1.2.2. В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията нос Емине - фар „Несебър”; 1.2.3. В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията фар „Несебър” - с. Черноморец, Южен нос; 1.2.4. От с. Черноморец, Южен нос до устието на р. Резовска в едномилната зона; \та5. Забранените за риболов зони по т.1.2. са свободни за риболов с пелагични тралове в периода от 15 август до 15 ноември 2015 г. за улов на преходни пасажни 'Ярдове риба. При наличие на приулов на екземпляри от квотирани видове след {иггчерпване на квотата, те трябва да бъдат върнати във водата независимо от тяхното състояние. 1.3. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва: 1.3.1. В радиус 500 м. от местата за вливане на топлите води на ТЕЦ „Варна” във Варненското езеро; 1.3.2. В акваторията пред устията на реките, вливащи се в Черно море, в радиус 500 м. от средата на устието на притока; 1.3.3. Забранява се риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства в акваторията пред устието на р. Ропотамо, ограничена по права линия от нос Кая до нос св. Димитър. 2. Във водите на българския участък на река Дунав се забранява стопанския риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва: 2.1. В акваторията пред устията на вливащите се в река Дунав притоци и канали в радиус 200 м от средата на устието на съответния приток; 2.2. На отстояние 200 метра от брега от „Морски клуб” гр. Силистра при речен километър (р.км.) 375 до лодкостоянка „Чаир майле” р.км. 376.800 - зона разрешена само за любителски риболов; 2.3. В устието и канала на р.км. 391 от р. Дунав, свързващ поддържан резерват „Сребърна” и р. Дунав, както и в акваторията на река Дунав от р.км. 391 до р.км. 393 между остров Девня и брега й; 2.4. В устието и канала на р.км. 407 влизащ в остров Гарван; 2.5. В лимана на пристанище,Дунавски драгажен флот“ с вход при р.км. 489.950; 2.6. В лимана на пристанище „Русе Изток” с вход при р.км. 490; 2.7. В лимана на пристанище със специално предназначение (АППД Русе) с вход при р.км. 491; 2.8. В лимана на пристанища „Русе Запад” и „Русенска корабостроителница” с вход при р.км. 495.950; 2.9. В лимана при входа на пристанище със специално предназначение на АЕЦ Белене от р.км. 567 до р.км. 568; 2.10. В лимана на Природен парк „Персина“ на р. Дунав от р.км. 580 до р.км. 581 намиращ се на входа на лодкостоянката на ХТК гр. Белене; 2.11. В устието и канала на р.км. 611 до р.км. 612 (т. нар. Дунавски канал в м. Карабоаз); 2.12. В лимана на пристанището в град Козлодуй; 2.13. В акваторията в района на пристанището и фериботен комплекс на ГКПП град Оряхово; 2.14. В зоната за особен режим и контролиран достъп около АЕЦ град Козлодуй; 2.15 Лиманът на пристанището в АЕЦ „ Козлодуй”; 2.16. В прибрежната зона на островите Мишка, с. Ряхово в участъка от р.км. 458.500 до р.км. 461.200 на река Дунав, „Малък Бръшлен” от р.км. 453.300 до р.км. 455.900 - с. Бръшлен, общ. Сливо Поле; 2.17. При островната група в река Дунав в защитена местност Комплекс Алеко - рика при с. Сандрово, общ. Русе, като островната група включва всички български ови от р.км. 468 до р.км. 475; В прибрежната зона на остров Голям Бръшлен от р.км. 449.500 до р.км. 454 на р. нав. 3. Във водите на българския участък на река Дунав се забранява риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва: 3.1. В защитена местност Гарвански блата, с изключение на любителския риболов в периодите от 01.08.2015 г. до 15.02.2016 г.; 3.2. В защитена местност „Блатото край село Малък Преславен” с изключение на любителския риболов от източната страна на блатото в периодите от 01.01.2015 г. до 14.04.2015 г. и от 16.06.2015 г. до 14.04 на следващата година; 3.3. Във всички входни и изходни канали, попадащи в границите и свързващи защитената местност Калимок - Бръшлен с река Дунав и 200 м около заустването им в река Дунав в участъка от р.км 437 до р. км 450 (землища: с. Ряхово, с. Голямо Враново, с. Бабово и с. Бръшлен общ. Сливо поле); 3.4 Басейните на бившите рибарници при с. Нова Черна, с. Старо село общ. Тутракан; 3.5. В прибрежната зона на островите Голям Бръшлен, „Калимок”, с. Цар Самуил общ. Тутракан и „Граничар”, с. Нова Черна, както и в постоянни и временни зони на островите и в изкуствените ями от страна на р. Дунав край селата. 3.6. Във временните и постоянни затони по българския бряг на река Дунав в участъка от р. км 453.300 до р. км 462; 3.7. Във временните и постоянни затони на защитена местност Дойчов остров от р.км. 527.500 до р.км. 528.700; 3.8. В лиман на пристанище Лом при 742 р.км. с изключение на любителския риболов в периода от 01.01.2015 г. до 15.02.2015 г.; 3.9. Разливище на р. Дунав под с. Горни Цибър, общ. Вълчедръм от 713 р.км. до устието на р. Цибрица. 4. Във вътрешните водни обекти: 4.1. Забранява се риболовът в участъците на реките и водните обекти, както следва:

Област Благоевград

- р. Благоевградска Бистрица; - притоците на р. Благоевградска Бистрица - от старите рибарници на ДГС - Благоевград и обособените едро дивечови стопанства „Тапането” и „Добро поле” до Национален парк Рила; водоем Проевски - под моста за с. Зелен Дол; - р. Бистрица - над с. Пирин от водохващането на последния МВЕЦ до границата на Национален парк Пирин; - р. Лебница - от извора до устието й; - р. Загаза - от извора до вливането й в р. Влахина; - р. Седруле - от извора до вливането й в р. Места; - р. Ръждавица - от извора до вливането й в язовир яз. „Вищерица“; - р. Железнишка (Стара река) — от извора до устието й; - р. Делчовека - от извора до вливането й в р. Труповишка; - р. Туфча - от местността Чарка (землището на с. Брезница) до извора й; - яз. „Добротино 2“ (в землището на с. Борово); - р. Бистрица - от местността Караманица (землището на с. Плетена) до извора й от моста на с. Боголин до устието й; р. Канина - от местността Сини вир до извора й; - горното течение на река Ощавска с притоците й - р. Мочуришка и р. Бяла река —; от водохващането на Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) на кота 1045 м. до границата на Национален парк Пирин; - р. Градевска - от местността Баба Цвета (в землището с. Градево) до местността Предел (землището на гр. Разлог); р. Ваклинова - от извора до вливането й в р. Черна Места.

Област Бургас

- езеро Вая, в границите на защитена местност Вая; - яз. „Ясна поляна“; - яз. „Ново Паничарево“; - яз. „Камчия“; - в гранците на защитена местност Пода, в землището на гр. Бургас; езеро Узунгерен, в границите на защитена местност Узунгерен; в блатната част и акваторията на защитена местност Ченгене скеле, в землищата на с. Крайморие, община Бургас и с. Маринка, община Созопол, в периода 1 март - 30 юли; - устието на р. Изворска, в границите на защитена местност Устие на р. Изворска, в землищата на с. Твърдица и с. Димчево; - Поморийско езеро; - в границите на защитена местност Острови Св. Св. Иван и Петър, в землището на гр. Созопол, за периода от 1 април до 30 юли; - в границите на природната забележителност Блато Алепу; р. Велека - от моста на път Е87/Звездец - Малко Търново/до сливането с Младежката река; - р. Ропотамо от устието до моста на пътя Бургас - Приморско, попадаща в границите на резерват Ропотамо.

Област Варна

- защитена местност Ятата; - акваторията на защитена местност Казашко, с изключение на любителския риболов.

Област Велико Търново

- р. Божичка - от извора до вливането й в р. Веселина при с. Дрента - 2 км; р. Липовска — от извора до вливането й в р. Веселина при местността Смесито - 3,8 км; - р. Иванкова - от извора до вливането й при с. Майтанеци - 1 км; р. Борощица - от извора до вливането й в р. Мийковска при м. Вилите- 2.5 км.; - р. Веселина - от с. Багалевци до вливането й в яз.Йовковци; р. Бебровска - от извора до вливането й в р. Златаришка - 8 км. - р. Росица с притоците й - р. Благарещица, р. Църаулщица, р. Зелениковец, р. Мокра бяла, р. Суха бяла от изворите им до двата моста на с. Валевци; - р. Паничарка с притоците й - р. Борущица, р. Левичарска, р. Топлешка от изворите им до яз. „Хр. Смирненски”; - р. Козята река, заедно с притоците й - р. Зеленишка и р. Белилска река от изворите им до Рибарника махала Червен бряг; - р. Янтра - от извора до кв. „Ябълка” и от бента на с. Гостилница по течението до ВЕЦ „Каломен”; - р. Бялата река — от откритото водохващане до масивното чакало; - р. Сивек — от откритото водохващане в с. Потока до местността Тракулското; - р. Трявна - от моста на с. Добревци до моста на тунела и от моста до кв. Тепавица до моста с. Добревци; - р. Дряновска - от Дряновския манастир до с. Цинга, от моста на бившият завод ИЗ „Динамика” до моста преди жп прелеза на с. Ганчовец; - р. Плачковска - от извора до моста на разклона за с. Кръстец; - яз. „Христо Смирненски”.

Област Добрич

- Дуранкулашко езеро - в зона от 100 метра пред комплекс „Езерото“; - Дуранкулашко езеро, с изключение на любителския риболов в периода от 01.03 до 31.03 и 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото: о южния бряг на голямото огледало (от югоизточно блато до полуострова срещу ресторант „Златна рибка”) обхващащо брегова ивица с дължина 1500 м; о северния бряг на голямото огледало (от двете страни на ресторант „Златна рибка”) обхващащо брегова ивица с дължина 500 м; о западния бряг на голямото огледало на водоема (при островите), обхващащо брегова ивица 500 м. - Шабленско езеро, с изключение на любителския риболов в периода от 01.03 до 31.03 и 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото: необраслата с тръстика част в местност Перилото от страната на с. Езерец обхващащо брегова ивица с дължина 100 м ; южната част на Шабленско езеро обхващащо брегова ивица с дължина 300 м.

Област Кюстендил

- езерата и горните течения на реките, попадащи в границите на Национален парк Рила.

Област Ловеч

- р. Бели Вит - от бента на м. Скрибътна до бента на м. Воловийте; - р. Костина - от извора до вливането й в р. Бели Вит; - р. Черна река - до сливането й с р. Дебелещица; - р. Дебелещица; - р. Бели Осъм - от извора заедно с притоците й до сливането й с р. Козещица; - р. Козещица; - р. Жална до сливането й с р. Кнежка; р. Кнежка; - р. Зеленика до сливането й с р. Бели Осъм; р. Черни Осъм до сливането й с р. Краевица; р. Краевица; - р. Топля - от извора до вливането й в яз. „Сопот“; р. Пръскалска; р. Острешка; р. Стърна; р. Зла река.

Област Монтана

- р. Цибърско разливище - под с. Горни Цибър, община Вълчедръм; р. Ботуня заедно с притоците й - от изворите до кв. Заножене на гр. Вършец; р. Шабовица - от изворите до кв. Беговица - гр. Берковица; р. Голема река - от изворите до кв. Беговица - гр. Берковица; р. Къса река - от изворите до кв. Беговица — гр. Берковица.

Област Пазарджик

- баластриера в с. Бошуля, общ. Септември; - р. Рибна - от м. Дългия мост до м. Каратепе и от м. Софан до м. Арнаудска поляна; - р. Софаница - от м. Дългия мост до м. Софан; - Крива река - от м. Софан до м. Циганска лъка; - р. Равна - от м. Софан до м. Арнаудска поляна; - р. Баталач - от м. Сухата лъка до водохващането на Водев Чарк; - Тели дере - от м. Зайков дол до м. Крачановот; - Биндерски дол - целия; - Епитров дол - целия; - Тузленски дол - целия.

Област Перник

- яз. „Студена“; - Езеро „Байкал” - ЗМ Чокльово блато; - Горното течение на реките Матница, Кладнишка и р. Струма, преминаващи през територията на Природен парк Витоша до вливането им в яз. „Студена”.

Област Пловдив

- р. Тъмръшка с притоците й - от извора до водохващането за МВЕЦ „Тъмръш“; - р. Белишка - от извора до моста на разклона за с. Борово (местността Паткарника - старото пъстървово стопанство); - Крушовска река - от изворите до вливането й в р. Манастирска; - р. Сушица с притоците й - от извора до вливането й в р. Лъкинска (Юговска); - р. Манастирска - от изворите до водопада на местността Крушов четал; - р. Чепеларска (Чая) - в участъка от стария римски мост над с. Бачково до първия тунел по посока на гр. Пловдив за периода 1 август - 30 септември 2015 г.

Област Смолян

- р. Арда с притоците й - от изворите до рибовъдното стопанство в с. Кошница; - р. Сивинска с притоците й - от изворите до вливането й в р. Арда; - р. Черна с всичките й притоците - от изворите до тунела; - р. Крива река - от изворите до вливането й в р. Черна; - р. Кутелска с притоците й - от изворите до сливането й в р. Виевска; - р. Девинска - от границата с РДГ Пазарджик до моста на рибарник,Девин 4” (началото на защитената местност) и от моста на гробищен парк Девин до моста при автогара Девин; - р. Буйновска с притоците й - от изворите до горния мост на м. Попини лъки; - р. Триградска с притоците й - от изворите до изпускателя на изравнител „Тешел“; - р. Чеирска с притоците й - от изворите до вливането й в р. Триградска; - р. Чудните мостове - от изворите до вливането й в р. Забърдовска; - р. Караджа дере - от границата с ДГС „Широка поляна”, заедно с притоците й до ГК „Чарка”; - р. Герзовска - с всичките й притоци до вливането й в р. Черна; - р. Бяла река - от изворите й до вливането й в р. Черна; - р. Тикалска - от изворите до вливането й в р. Черна; - Смолянски езера - ЗМ, езерата: „Мътното”, „Бистрото”, „Тревистото” и „Салажа”; - р. Въча - от моста на местността Забрал до бетонен брод, намиращ се до портала на бившия ДАЛ и от стената на яз. „Цанков Камък” до ВЕЦ под с. Михалково; - яз. Цанков камък — цялата акватория с изключение на следните зони от брега: о залива в местността Стомановска спирка; о залива в местността Минзухарово; о залива в местността Посестра; о от влива на р. Въча по десния бряг на язовира до местност Вълчи скок; о от влива на р. Девинска по левия бряг на язовира до нос Кръстец; о участъка между вливането на реките Девинска и Въча.

Област София и София-град

- р. Меде дере - в района на Държавно лесничейство Копривщица по цялата й дължина; - р. Скакля в района на ДЛ Своге - от изворите до вливането й в р. Искър; - р. Габровница - в района на ДС Своге от изворите до манастир „Седемте престола”; - р. Нишава - в района на ДС Годеч от изворите до РС „Нишава” край гр. Годеч; - р. Дълга - от извора до местността Косница; - р. Свинска - в района на ДС Етрополе по цялата й дължина; - р. Ечемишка - в района на ДС Ботевград по цялата й дължина; - р. Еленска - в района на ДС Пирдоп от изворите й до базиликата „Свети Илия”; - р. Чавча - в района на ДС Костенец от изворите й до курорта на с. Костенец; - Леви Искър - общ. Самоков от изворите до вливането в р. Черни Искър; - Урдина - от изворите до вливането й в р. Черни Искър; - Манина; - р. Кору дере; - р. Куфарита; - баластриера с. Негован - западното езеро, реките в територията на ПП Витоша: - Бистришка (Стара река); - Боянска; - Владайска; - р. Бакьовска - от района на ловен дом „Търсава” до района на с. Ябланица. Област Стара Загора - р. „Тъжа” - от извора й по цялото поречие до вливането й в река Тунджа, югоизточно от с. Търничени, общ. Павел Баня; - р. „Лешница” - от извора й по цялото поречие до моста „Узун дере”; - р. „Кадемлийска” - десен приток на р. Тъжа - по цялото й поречие; - р. Селченска - от извора й по цялото поречие до гр. Мъглиж.

Област Сливен

- яз. Жребчево - зоната с радиус 250 метра около устието на р. Твърдишка; - р. Луда Камчия и нейните притоци от изворите до с. Ичера, общ. Сливен.

Област Хасково

- р. Харманлийска - горното течение, от моста преди с. Караманци на запад до излизането от територията на областта; - р. Чулфанска (Банска) от с. Сусам на запад до границата с област Пловдив, за месеците юли, август и септември; - р. Арда - северната (лява по посока течението) брегова ивица, в границите на защитена местност Черната скала; - брегова ивица на яз. „Студен кладенец“, в границите на защитена местност Големия сипей. 4.2 Забранявам през 2015 г. при извършване на любителски риболов задържането на улов от балканска /речна/ пъстърва /Salmo trutta fario/ в участъците на реките и водните обекти, както следва:

Област Благоевград

- р. Черна Места с притоците й, от границите на НП Рила до вливането й в река Места; - р. Бела Места с притоците от границите на НП Рила до вливането в река Места. - р. Мийковска с притоците й - от изворите й заедно с притоците до моста на с. Хъневци; - р. Костелска - от извора, прилежащите й притоци до бента при с. Костел - 3,5 км.

Област Кюстендил

- р. Драговищица с притоците й - от държавната граница на България до вливането й в река Струма; - р. Рилска с притоците й - от границите на ПП Рилски Манастир до вливането в р. Струма; - р. Елешница с притоците - от изворите до вливането в река Струма; р. Треклянска (Раянека) с притоците - на територията на областта.

Област Ловеч

- р. Черни Вит - от границата й с Национален парк Централен Балкан, заедно с притоците й до ВЕЦ-а при отбивката за село Ямна; - р. Стара Рибарица - от границата й с Национален парк „Централен Балкан“ до сливането й с река Бели Вит; - р. Заводна - от границата й с Национален парк „Централен Балкан“ до сливането й с река Бели Вит; - р. Златна Панега - от извора до входа на гр. Луковит.

Област Монтана

- р. Дългоделска Огоста и притоците й - от изворите до вливането в р. Огоста. Област Перник - р. Ерма с притоците - по цялото течение на реката от ГКПП Стрезимировци до границата с република Сърбия при с. Петаченци; р. Треклянска (Раянска).с притоците на територията на областта.

Област Пловдив

- р. Бяла Река с притоците й - от границите на Национален парк Централен Балкан до вливането в река Стряма; - р. Тъмръшка с притоците й - от водохващането за МВЕЦ Тъмръш - до с. Първенец; - р. Чепеларска (Чая) - в участъка от стария римски мост над с. Бачково до първия тунел по посока на гр. Пловдив.

Област София

- р. Искрецка - от изворите до вливането й в р. Искър; - р. Искър - от стената на яз. „Искър” до ВЕЦ при Долни Пасарел; - р. Черни Искър - в участъка от вливането на р. Пряка река до сливането й с р. Бели Искър. - р. Голямата река - от изворите до с. Бяла паланка, общ. Твърдица.

Област Стара Затора

- р. Габровница с притоците й - от границите на Национален парк „Централен балкан” до бариерата на ДЛС Мазалат при село Скобелево.

Област Смолян

- р. Широколъшка с притоците й.

Област Шумен

- р. Брестова. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE