09

март

2016

Условия за мониторинг и контрол на уловите на калкан за 2016 година

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури


 

 


ЗАПОВЕД № РД- 52

гр. Бургас 09.03.2016 г.

На основание чл. 5, ал.1, т.1 и т.8 от Устройствения правилник на ИАРА и се цел осигуряване на мониторинг и контрол на уловите от калкан през 2016 и във връзка с поетите ангажименти от България пред Европейската Комисия

НАРЕЖДАМ:

Определям условията за мониторинг и контрол на уловите на калкан за 2016 година, както следва:

I. Право на улов на калкан имат само тези риболовни кораби, които:

1.                   Имат валидно специално разрешително за улов на калкан за 2016 година, издадено по реда на чл. 17, ал.12 от ЗРА;

2.                   Имат определена индивидуална квота;

II. Определени пристанища за разтоварване на калкан:

1.                   Разтоварване на калкан се допуска единствено на следните пристанища:

Каварна;

Балчик;

Варна;

Несебър;

Поморие;

Созопол;

Царево.

2.        Разтоварванията се извършват задължително в присъствието на инспектор от ИАРА в следните периоди на денонощието:

-          1 октомври - 31 март - от 8:00 ч. до 18:00 ч.;

-          1 април - 30 септември, с изключение на периода на забраната - от 6:00 ч. до 20:00 ч.

3.        Забранява се разтоварването на калкан извън посочените в т. II. 1 пристанища.

4.                   Забранява се трансбордирането на калкан.

III.      Предварително уведомление:

1.      Най-малко 2 часа преди пристигане в пристанище, капитанът на риболовния кораб изпраща предварително уведомление до Центъра за наблюдение на риболовните кораби (ЦНРК) за предстоящото разтоварване на уловите. Уведомлението трябва да съдържа следната информация: име или външна маркировка на риболовния кораб; избрано пристанище на разтоварване;

приблизителен час на пристигане в пристанището и час на разтоварване на уловите.

2.        Предварителните уведомления се приемат и описват от дежурните оператори в ЦНРК.

3.        В ЦНРК се води електронен списък за получените уведомления и инспектора на ИАРА, който е уведомен за предстоящо разтоварване.

4.        В случай на акостиране в пристанище, различно от тези посочени в т. II. 1, и при наличие на калкан на борда, капитанът на риболовния кораб задължително уведомява ЦНРК за целта на акостирането, обстоятелствата наложили акостирането и очакваното напускане на пристанището.

5.        Нарушенията по реда на този раздел се считат за тежко нарушение по смисъла на Регламент на Съвета 1005/2008 и Регламент на Комисията 1010/2009 и Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения.

IV.   Мониторинг на риболовните кораби:

1.        Всички риболовни кораби, извършващи улов на калкан задължително трябва да са оборудвани с функциониращо и свързано със системата за наблюдение на риболовните кораби на ИАРА проследяващо устройство. Риболовните кораби над 12 метра следва задължително да са оборудвани със система за сателитно проследяване (VMS), съгласно изискванията на чл. 9 от Регламент на Съвета 1224/2009 за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството и чл. 40 от Закона за рибарството и аквакултурите. Риболовните кораби е обща дължина под 12 метра да бъдат оборудвани с устройство за проследяване, чрез GPRS връзка.

2.        Извършването на риболов без включено проследяващо устройство ще се счита за тежко нарушение по смисъла на Регламент на Съвета 1005/2008 и Регламент на Комисията 1010/2009 и Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения.

V.      Методология за претегляне на разтоварените количества от калкан:

Цялото разтоварено количество се претегля при разтоварването и резултатът от измерването се записва в декларацията за разтоварване.

VI.   Инспектиране на разтоварванията на калкан:

1.        Всички улови от калкан се разтоварват в присъствието на длъжностно лице на ИАРА;

2.        По времето на разтоварване, длъжностните лица на ИАРА извършват пълна инспекция включваща:

Инспекция на документите;

Инспекция на устройството за проследяване;

Инспекция на улова;

Инспекция на риболовния съд;

Инспекция на риболовните уреди.

3.        По време на всяка инспекция, длъжностното лице съставя доклад (протокол) от инспекцията, по утвърден модел, съобразен е изискванията на европейското законодателство. Докладите (протоколите) се съставят в два
екземпляра, като един остава в ИАРА, а другия се предава на капитана на риболовния кораб или оператора

VII.     Изисквания към риболовните уреди.

1.        Уловът на калкан се разрешава единствено с хрилни мрежи с размер на окото, не по-малък от 400 мм (в диагонал), съгласно чл. 11 bis от Регламент на Съвета 850/98 и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 37/10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

2.        Всички мрежи трябва да бъдат маркирани съгласно изискванията на чл. 18, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите и чл. 8 от Регламент на Комисията 404/2011.

3.        Съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите използването на дънни тралиращи и драгиращи средства се забранява.

4.        Лицата, извършили нарушения по тази точка подлежат на санкции по реда на Закона за рибарството и аквакултурите.

IX. Забрана за улов на калкан по време на размножителния период.

1.        Съгласно Регламент на Съвета 2016/73 се забраняват риболовните дейности включително трансбордрането, задържаенето на борда, разтоварването и първата продажба на калкан в периода между 1 април и 30 юни 2016 година.

2.        През периода в т.1 всички хрилни мрежи използвани за улов на калкан да бъдат извадени от водата и да се съхраняват на брега.

3.        Не се допуска разполагането на дънни хрилни мрежи за улов на морска котка и морска лисица.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорния заместник- изпълнителен директор на ИАРА.

Заповедта да се обяви по съответния начин и да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, както и да се изпрати на браншовите организациите по чл.Юв от ЗРА.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАРА ЯНЧО ЯНЕВ

 

 

 

 

 

 


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE