13

дек

2016

Обява за конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 /тел.: 056/876073/, на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД-370/08.12.2016 г. на изпълнителния директор на ИАРА

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжност ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр.Бургас:

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: Образователна степен – магистър; Професионална област – право; Придобита юридическа правоспособност; Минимален ранг – V младши; Професионален опит – не се изисква. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност (Word, Excel); Кратко описание на длъжността: осъществява правна помощ на администрацията и на изпълнителния директор, осигурява защита на държавните интереси при процесуално представителство на изпълнителния директор на ИАРА и дава разумна увереност на изпълнителния директор на ИАРА за съответствие на задълженията, които следва да бъдат поети и разходите, които следва да бъдат извършени, с приложимото законодателство. Размер на основната месечна заплата: от 420 лв. до 1 800 лв. Начин за провеждане на конкурса:

– тест

– интервю

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

– Към заявлението кандидатите да приложат:

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността; Копия от документи за придобита образователна степен; Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща. Документите за кандидатстване се подават в гр. Бургас, ул. „Александър Батенберг“ № 1 в стая „Деловодство“ на етаж 2 всеки работен ден от 10:00 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч, в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред стая „Деловодство“ на етаж 2 в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Батенберг“ № 1. Телефон за контакти: 056/ 876073, както и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE